بازگشت به لیست

کاردرمانی جسمی

تاثیر استفاده از روش تصویر سازی ذهنی در کنار مداخلات کاردرمانی بر عملکرد کاری سالمندان مبتلا به سکته مغزی

تاریخ : ۷ اسفند ۱۳۹۶   |    نویسنده : حسین ربوبی

زمینه و هدف

پیشرفت در سیستم بهداشتی جمعیت سالمندان ایران را افزایش داده  است . سکته مغزی نیز از شا یعترین بیماریهای ناتوان کننده نورولوژیک در این گروه سنی می باشد. تصویر سازی ذهنی به عنوان روشی جهت باز سازی و تمرین یک الگوی حرکتی در ذهن مطرح و برای بهبود عملکرد به کار می رود. از انجایی که توانبخشی و خصوصا کاردرمانی یکی از اجزای اساسی درمان بعد از سکته مغزی است، همواره  نیازمند یافتن راهکارهایی است که اثر بخشی آن را افزایش دهد. لذا این مطالعه با هدف  بررسی تاثیر تاثیر استفاده ازتصویر سازی ذهنی در مداخلات کاردرمانی بر عملکرد سالمندان مبتلا به سکته مغزی انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی یکسو کور بود و بر روی ۳۴ نفر از سالمندان مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به چند مرکزتوانبخشی تهران اجرا شد .روش نمونه گیری به شیوه در دسترس بود و افراد با توجه به معیارهای ورود و خروج  و پس از ارزیابی اولیه، با تصادفی سازی در دو گروه آزمایش و کنترل قرارگرفتند.ارزیابی عملکرد با مقیاس عملکرد کاری کانادایی( COPM ) قبل و بعد از انجام مداخله انجام شد .هر دو گروه درمانهای رایج کاردرمانی را دریافت کردند و گروه آزمایش علاوه بر آن تحت تمرین و آموزش تصویر سازی ذهنی نیز قرار گرفتند .

یافته ها

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بعد از اجرای مداخلات کاردرمانی  نمرات ازمون COPM  افراد گروه آزمایش افزایش بیشتری داشت و بین  نمرات دو گروه کنترل و آزمایش  در هر سه حیطه مراقبت ازخود ،مولد بودن و اوقات فراغت  تفاوت معنی دار وجود داشت.

نتیجه گیری  

نتایج حاص از این پژوهش  نشان می دهد که استفاده از  تصویر سازی ذهنی  در کنار مداخلات رایج کاردرمانی موجب  افزایش سطح عملکرد کاری سالمندان مبتلا سکته مغزی در حیطه های مراقبت ازخود ،مولد بودن و اوقات فراقت شده و افزایش اثربخشی مداخلات توانبخشی را به دنبال خواهد داشت.

واژگان کلیدی

کاردرمانی ،تصویر سازی ذهنی، عملکرد کاری، سکته مغزی

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...