مدیرکل توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه افراد از رنج هوشی ۲۵ تا ۵۰ تربیت پذیر هستند، گفت: به این گروه در مراکز روزانه بهزیستی خدماتی چون توانبخشی، آموزش، گفتار درمانی، کار درمانی و … ارائه می‌کنیم تا برای ورود به مدارس آموزش و پرورش استثنایی آماده شوند.

وی ادامه داد: در واقع ما افراد زیر ۱۴ سال با ضریب هوشی زیر ۷۰ را در مراکز خود پوشش می‌دهیم. خروجی هایی از مراکز بهزیستی به آموزش و پرورش استثنایی داریم که معمولا خوب و توانمند هستند زیرا روی مهارت‌های خودیاری و مهارت‌های ارتباطی شان کار می‌کنیم. اینها وقتی وارد آموزش و پرورش استثنایی می‌شوند کمتر دچار مشکل هستند.

صفاری فرد با بیان اینکه در سازمان بهزیستی ما نیز مراکز حرفه آموزی و حمایت شغلی داریم و این افراد را تا نهایتی که به توانمند سازی برسند حمایت می‌کنیم ولی سازمان بهزیستی معلولیت های خفیف تا خیلی شدید را بر اساس نیازشان پوشش میدهد گفت: یک فرد معلول همچون یک فرد سالم نیازهای متفاوتی همچون آموزش و استفاده از امکانات اجتماعی دارد که با توجه به نیازها سازمان های امر باید متولی رفع آن باشند در واقع سازمان بهزیستی نقش هدایت گر در دریافت خدمات را دارد

مدیرکل توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه باید برای بچه های معلول ذهنی فضایی ایجاد شود که با کمک کارشناسان پشتیبان بهزیستی بتوانند در مدارس عادی حضور یابند و خدمات توانبخشی مورد نیاز دریافت کنند گفت: ما میتوانیم کارشناسان پشتیبان را آموزش و تربیت کنیم، در حال تهیه شیوه نامه طرح تلفیق در مهدهای کودک هستیم و میتوانیم این کار را در رده های بالاتر انجام دهیم.