بازگشت به لیست

روان درمانی

روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت چیست ؟

تاریخ : ۲۸ شهریور ۱۳۹۶   |    نویسنده : حسین ربوبی

برخلاف بیشتر روشهای رایج روان کاوی که درازمدت بوده و سازمان نیافته هستند ؛این شیوه روان درمانی که توسط دکتر حبیب دوانلو ، طراحی شده روشی کوتاه مدت، سازمان یافته و بسیار اثر بخش است . هدف این روش که توسط بسیاری از روان درمانگران و روان پزشکان بکار می رود؛ دسترسی به احساسات ناهشیار است که در طولانی مدت توسط مراجع سرکوب شده است .شناخت و احترام به احساس(feel) اساس این روش است .کشف ، شناخت و تجربه احساس افراد در نهایت منجر به رهایی ایشان  از درد و رنجی می شود که با آن دست به گریبان هستند.تاکید بر پویایی(Dynamic) بر نقش فعال فرد درمانجو (مراجع) در امر درمان اشاره دارد و همین امر نقش اساسی در تسریع امر رمز گشایی ناهشیار می گردد.
در باور این روش ، آسیب های روانی یا مشکلات بین فردی ، ریشه در تجربیات و حوادث دوران کودکی افراد دارد . ISTDP معتقد است که همه انسانها در فرایند تحول و رشد اولیه نیازهایی بنیادین دارند که همواره آسیب میبیند والبته این آسیب به دلبستگی ،گریز ناپذیر است .دکتر دانلو  معتقد است فرایند تربیت از  سوی مراقبین کودک در سالهای اول زندگی(پدر,مادر،خواهر برادر و… ) می تواند منجر به این آسیب ها با درجات مختلف گردد.
نقش درمانگرکمک به فرد درمانجو (مراجع) در آگاه شدن از احساساتش ، مدیریت اضطرابش و پرداختن به تمام مکانیسم های دفاعی وی می باشد.

به طور خلاصه چهارچوب اساسی این روش شامل موارد زیر است :
۱- انجام مصاحبه ، ارزیابی و انتخاب مراجع مناسب
۲- ارزیابی روانی مراجع
۳- برقراری پیمان درمانی بین مراجع و درمانگر
۴- شناسایی “سازو کارهای دفاع روانی” مراجع ،با هدف  غلبه بر الگوهای دفاعی ناسازگارانه و توسعه  الگوهای سازگارانه در روابط مراجع با دیگران
۵- کمک به تجربه و بیان احساسات مراجع
۶- انجام ارزیابی نهایی پس از پایان درمان

در فرایند فعال مراحل ISTDP ،هرمرحله با مدا خله ای خاص از سوی درمانگر و پاسخی ویژه از سوی مراجع همراه است که  شامل موارد زیر می شود
۱- پرسش در خصوص مشکلات مراجع
۲- فشار به مراجع و فعال کردن سازو کارهای دفاع روانی
۳- چالش با سازو کارهای دفاع روانی
۴- مقاومت انتقالی
۵- دستیابی مستقیم به ناهشیار
۶- تحلیل انتقال
۷- کاوش فعال در ناهشیار مراجع
اجرای صحیح و موفق این توالی فعال (پویشی) در نهایت منجر به  باز گشایی ناهشیار مراجع می شود.

از ویژگیهای دیگر  روش می توان به تعیین محدودیت زمانی برای درمان(معمولا ۱۲ تا ۴۰ جلسه)   اشاره کرد .

 حسین ربوبی ،روان درمانگر پویشی

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...