بازگشت به لیست

توان بخشی

سندرم تحرک بیش از حد مفاصل

تاریخ : ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

Hyperlaxity and hypermobility
این سندروم شامل قابلیت تحرک مفاصل بیش از حد فیزیولوژیک و کشش لیگامانها و عض ات
و پوست است.
تاریخچه: در زمان امپراطوری روم مشاهده کردند که بعضی از پهلوانها برای پرتاب کردن نیزه
و دیسک به علت شل بودن مفصل شانه مشکل دارند. در سال ۱۶۵۷ می ادی وان میکرن ) Van
Meecren (گزارش این سندرم را به لاتین منتشر کرد و در سال ۱۸۹۹ می ادی دانوا اهلر و در
فرانسه فرانسوا دانلوس ) Francois Danlos ( آن را معرفی کردند که نوع پیشرفته آن را سندرم
اهلر – دانلوس نامیدند.
می دانیم که در بدن انسان هر مفصلی میزان تحرک مفصلی مخصوص خود را دارد که در
افراد مختلف دو یا سه درجه اخت اف اندازه گیری شده قابل قبول است. اگر میزان این
تحرک بیش از حد متعادل باشد سندرم هیپرموبیلیتی مفصلی و لیگامانی شناخته می شود که
چند نوع است:
-۱ سندرم هیپرموبیلیتی ساده خوش خیم: در این نوع، کودکان از سن دو سالگی دارای مفاصل
نرم هستند و به تدریج از سن ۱۸ سالگی به بعد دارای مفاصل شل و قابلیت تحرک بیش
از حد می شوند. این سندرم نسبتا فراوان و در زنان بیش از مردان و در سیاهپوستان کشور
مغرب بیشتر دیده می شود. در کشور خودمان هم در نسل جوان در معاینات طب فیزیکی
که به تحرک مفاصل بیشتر توجه میشود و دامنه حرکت مفاصل اندازه گیری می شود، زیاد
دیده می شود. این افراد در خم شدن به جلو در حالت ایستاده به راحتی کف دستشان را ر
وی زمین می گذارند و به سادگی چهارزانو روی زمین می نشینند. این افراد در ورزش یوگا به
سادگی حرکاتی را انجام می دهند که برای دیگران بسیار دشوار است.
-۲ سندرم مارفان ) Marfan Syndrome (: در این افراد هیپرلاکسیتی لیگامانها شدید تر است و
با هیپرموبیلیتی مفصلی همراه است.
-۳ سندرم بچه فشرده یا کتک خورده ) Syndrome Des Enfants Battues (: در این حالت
کودکی را می بینیم که در حالت نشسته به دور خود پیچیده است و در معاینه بعضی از
مفاصل آنها دچار در رفتگی یا نیمه دررفتگی است.
-۴ سندرم اهلر دانلوس ) Ehler – Danlos Syndrome (: نوع پیشرفته هیپرموبیلیتی مفصلی
همراه هیپرلاکسیتی لیگامانی و اخت الات پوستی، عضلانی و …است
در سال ۱۹۷۳ تست بیتون ) Beighton Test ( برای معاینه این بیماران معرفی شد که بیمارانی
سخنرانی ۷۳
بیست و یکمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران ۲۹ – ۲۷ دی ۱۳۹۶
که درجه ۳ یا بیشتر را داشته باشند مبت ا به سندرم هیپرموبیلیتی هستند:
-۱ هیپراکستنشن هر یک از انگشتان دست بیش از ۹۰ درجه
-۲ رساندن شست دست به ساعد
-۳ هیپراکستنشن مفصل آرنج بیش از ۱۰ درجه
-۴ هیپراکستنشن زانوها بیش از ۱۰ درجه
-۵ خم شدن به جلو در حالت ایستاده با زانوهای صاف و رساندن کف دستها به زمین به
راحتی
در سندرم اهلردانلوس اخت الات دیگر بصورت یک مجموعه ناموزون) کری، اخت ال بینایی،
اخت الات دندانی( یا مشکلات در زندگی عادی ) پارگی مجاری گوارشی یا آنوریسم(، اخت الات
پوستی ) ارتجاع زیاد پوست( و احساس خستگی غیرعادی و ناتوانی در انجام بعضی حرکات و
ورزشهای پرتابی و اخت الات عروقی دیده می شود که در معرفی، شرح داده شد.
بهترین درمان این بیماران در حوزه طب فیزیکی و توانبخشی، با کاردرمانی ، فیزیوتراپی، ارتوز
و تمرین درمانی و کمکهای توانبخشی در زندگی روزمره ) ADL ( است. این بیماران باید از
ورزشهای کششی ) یوگا و پیلاتس( پرهیز کرده و بیشتر ورزشهاییی انجام دهند که عض ات را
تقویت می کنند و از پرکاری و کم خوابی پرهیز کنند.
کلمات کلیدی: سندرم تحرک بیش از حد مفاصل,

 

Hyperlaxity , hypermobilit

پروفسور محمد فرجاد
استاد طب فیزیکی دانشگاه های ارتش و شهیدبهشی

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...