بازگشت به لیست

توان بخشی

طراحی مدل مراقبت معنوی در توانبخشی بیماران مبتلا به سرطان

تاریخ : ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

مقدمه و هدف: توانبخشی قسمت مهمی از برنامه مراقبتی بیماران مبت ا به سرطان می باشد
و متخصصان توانبخشی بر توجه به نیازهای معنوی این مددجویان تاکید دارند. نیازهای معنوی
تحت تاثیر فرهنگ می باشد که باید در ارایه مراقبت معنوی ضمن توانبخشی به آن ها توجه
نمود. این مطالعه با هدف طراحی مدلی مطابق با واقعیت های موجود در کشور و فرهنگ
مردم ایران جهت ارایه مراقبت معنوی در توانبخشی بیماران مبت ا به سرطان انجام گرفت.
روش ها: این مطالعه به صورت کیفی و با رویکرد تئوری زمینه ای در سال ۱۳۹۶ انجام شد.
روش اصلی جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۴۰ نفر شامل ۲۰ بیمار مبت ا به
سرطان بستری در یکی از بیمارستان های اصفهان و خانواده هایشان، ۱۰ پرستار انکولوژی، ۵
پزشک، ۳ روانشناس و ۲ روحانی بود. طی دو مرحله ابتدا با استفاده از روش تئوری زمینه ای،
تجارب مشارکت کنندگان تبیین گردید. سپس با استفاده از یافته های حاصل از این مرحله و
مرور بر متون، مدل مناسب به روش ۳ مرحله ای واکر و اوانت شامل مشخص کردن مفاهیم
کلیدی، مرور بر متون و سازمان دهی مفاهیم و بیانیه ها در داخل یک کل طراحی گردید.
نتایج: طبقه مرکزی در این مطالعه «نیاز به حمایت » بود که بر اساس آن تئوری زمینه ای
«ت اش برای کسب حمایت » و در ادامه «مدل مراقبت توانبخشی معنوی حمایت محور » ارایه
گردید. اجزای مدل در دو بخش حمایت از بیمار به طور مستقیم )اجرای فرایند سیستماتیک
مراقبت معنوی( و غیر مستقیم )توانمندسازی پرستاران، تشکیل تیم توانبخشی مراقبت معنوی،
شایسته سازی معنوی پرستاران و حمایت از خانواده( ارایه می گردد.
بحث و نتیجه گیری: طبق این مدل، شناسایی و رفع نیازهای معنوی بیماران طی یک رویکرد
سیستماتیک، توسعه آگاهی و حساسیت پرستاران نسبت به نیازهای معنوی بیماران، شایسته
سازی معنوی و توانمند سازی پرستاران، ارتقای عملکرد تیمی و حمایت از خانواده جهت فراهم
آوردن مراقبت معنوی بیماران طی توانبخشی ضروری هستند.
کلمات کلیدی: توان بخشی، بیمار مبتلا به سرطان، مراقبت معنوی، تئوری زمینه ای، مدل
بیست و یکمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران ۲۹ – ۲۷ دی ۱۳۹۶

سیداحسان اسدی
دکترای آموزش پرستاری،پرستاری مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز اصفهان

  • خدمات درمانی، توانمندسازی عصبی شناختی، توانبخشی عصبی
  • کانال تلگرام موسسه کاردرمانی رشد به مدیریت دکتر ربوبی
  • مقالات عمومی و تخصصی، آموزش، آشنایی با درمان، تشخیص و ...